Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 77 78 79 Pilihan Ganda Essay dan Tugas

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 77 78 79 Pilihan Ganda Essay dan Tugas adalah kunci jawaban soal Pilihan Ganda Essay dan Tugas tentang materi Bab 4 Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Rangkuman Materi Agama Islam kelas 9 Bab 4 Zakat Fitrah dan Zakat Mal  terdapat pada buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 9 tingkat SMP/MTS Halaman 77 78 79 Kurikulum 2013 revisi 2019

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 77 78 79 Pilihan Ganda Essay dan Tugas
Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 77 78 79 Pilihan Ganda Essay dan Tugas 


Rangkuman materi, soal, dan Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 9 Halaman 77 78 79 adalah isi artikel ini. Isi artikel ini dikutip dari Buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI) Kelas 9 SMP/MTS.

Pembahasan Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 77 78 79 Pilihan Ganda Essay dan Tugas dapat di baca dan di salin di bawah ini.

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 77 Pilihan Ganda

Pembahasan Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Pilihan Ganda

Ayo Berlatih

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat!
1. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Arti dari zakat adalah ....
a. menghapuskan 
b. menyisihkan 
c. menyucikan
d. memberikan
Kunci Jawabannya: C

2. Zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa/orang muslim menjelang salat Idul Fitri disebut ....
a. zakat fitrah 
b. infak 
c. shadaqah
d. zakat mal
Kunci Jawabannya: A

3. Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah pada bulan ....
a. Zulhijjah 
b. Muharram 
c. Safar
d. Ramadhan
Kunci Jawabannya: D

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 78 Pilihan Ganda

4. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah ....
a. menyucikan jiwa dari sifat tercela
b. membersihkan harta benda
c. meningkatkan rasa persaudaraan
d. menghapuskan dosa-dosa
Kunci Jawabannya: A

5. Orang yang wajib membayar zakat dinamakan ....
a. mustahik 
b. muzakki 
c. muallaf
d. garim
Kunci Jawabannya: B


6. Salah satu jenis zakat adalah zakat mal. Yang dimaksud dengan zakat mal yaitu ....
a. zakat jiwa 
b. zakat harta 
c. amal jariyah
d. zakat benda
Kunci Jawabannya: B

7. Perhatikan daftar jenis harta berikut ini!
1) emas dan perak
2) harta perniagaan
3) peternakan
4) hasil pertanian
Jenis harta yang nisabnya setara dengan emas 93,6 gram adalah ....
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
Kunci Jawabannya: C

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 79 Pilihan Ganda

8. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah muallaf, maksudnya adalah ....
a. orang yang hutangnya banyak
b. budak yang perlu dimerdekakan
c. orang yang baru saja masuk Islam
d. orang yang tidak mempunyai pekerjaan
Kunci Jawabannya: C

9. Syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal antara lain ....
a. profesional 
b. mustahik 
c. Islam
d. muzakki
Kunci Jawabannya: D

10.Batas minimal jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga harta itu wajib dikeluarkan zakatnya disebut ....
a. kadar 
b. nisab 
c. zakat
d. barang
Kunci Jawabannya: B

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Kunci Jawaban Bab 4 Halaman 79 Essay

Pembahasan Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Essay

B. Jawablah pertanyaan-pertayaan berikut ini!
1. Jelaskan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal!
Kunci Jawabannya: 
Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal :
Zakat fitrah yang bisa dibayarkan adalah makanan pokok sesuai daerah masing-masing. Sedangkan zakat mal merupakan zakat harta benda yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang telah berpenghasilan. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki dari usaha atau bekerja dengan besaran dan waktu yang telah ditentukan.

2. Apa yang dimaksud dengan delapan ashnaf !
Kunci Jawabannya: 
Asnaf zakat adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat. Zakat adalah harta pribadi yang wajib dikeluarkan seorang muslim bila telah memenuhi syarat waktu dan jumlahnya. Yang mana zakat merupakan perintah ALLAH dan salah satu rukun islam.

3. Sebutkan syarat-syarat muzakki!
Kunci Jawabannya: 
Syarat-syarat muzakki atau syarat bagi orang yang harus membayar zakat antara lain:
 1. Merdeka (bukan budak)
 2. Islam
 3. Mencapai nishob
 4. Harta tersebut miliknya secara sempurna
 5. Mencapai haul

4. Sebutkan hikmah zakat?
Kunci Jawabannya: 
Berikut hikmah zakat:
 1. Mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
 2. Membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita.
 3. Mengikis akhlak yang buruk.
 4. Zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
 5. Zakat yang dikumpulkan bisa dijadikan dana pengembangan potensi umat.

5. Pak Rafli mempunyai tabungan deposito sebesar 150 juta rupiah. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya?
Kunci Jawabannya: 
Menghitung zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Rafli. Dengan rumus zakat : 2,5% x Jumlah harta yang disimpan pak Rafli selama setahun penuh

2.5 % x 150.000.000 = 3.750.000

Jadi, pak Rafli mengeluarkan zakat setiap tahunnya adalah 3.750.000 rupiah.

Rangkuman Materi PAI Kelas 9 Bab 4 Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Rangkuman

Macam-macam zakat

Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa/orang yang mukmin di bulan
Ramadhan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadhan sampai menjelang salat Idul Fitri.

Pengertian zakat mal

Zakat mal adalah membersihkan harta yang dimililki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.

Syarat-Syarat Muzakki (Orang Yang Mengeluarkan Zakat):

 1. Beragama Islam
 2. Mengalami kehidupan di bulan Ramadhan. Dalam hal ini, termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.
 3. Mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri.

Rukun Zakat Fitrah:

 1. Niat.
 2. Adanya muzakki (orang berzakat fitrah).
 3. Adanya mustahik (orang yang menerima zakat fitrah).
 4. Adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah.

Waktu Zakat Fitrah:

Pada prinsipnya, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam. Kapan umat Islam membayar zakat fitrah? Ada beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah sekaligus hukumnya bagi para pelakunya. Ada tiga hukum membayar zakat fitrah bagi umat Islam, yaitu.

a. Waktu Ta’jil

Membayar zakat fitrah secara ta'jil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadhan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadhan sebelum maghrib (berbuka).

b. Waktu Wajib

Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam (salat Maghrib) sampai sebelum salat Subuh di akhir bulan Ramadan.

c. Waktu Lebih Utama (Afdal)

Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai salat subuh sampai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah salat Idul Fitri di tempat kita tinggal.


Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya.

Adapun syarat-syarat muzaki (orang yang berzakat)
 1. Beragama Islam.
 2. Merdeka (tidak hamba sahaya).
 3. Harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain.
 4. Harta mencapai satu nisab.

Pengertian Nisab

Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.


Demikianlah Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 77 78 79 Pilihan Ganda Essay dan Tugas ini dibuat. Semoga  Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 77 78 79 ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga artikel ini menjadi referensi dalam mengerjakan tugas sekolah. Demikianlah Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 ini, Jangan lupa berbuat kebaikan, Beri tahu konten ini pada keluarga, sahabat dan teman-teman yang membutuhkan, tetaplah bersama kami. Terima kasih salam hormat walikelassd.com.